Rechten betrokkene

Het Expertise Centrum Twente volgt de richtlijnen opgesteld door de WMSR, de Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage.

In het kader van verschillende rechtsvormen kunnen medisch specialistische rapportages gevraagd worden. Zo is er het bestuursrecht. In dit kader kunnen aanvragers (bezwaar)verzekeringsartsen van het UWV zijn, of van de Sector Bestuursrecht van een Rechtbank of van de Centrale Raad van Beroep.

In het kader van civiel recht kan er een rapportage gevraagd worden wanneer er een beroep gedaan wordt op een arbeidsongeschiktheidsverzekering ter vaststelling van ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen. Een ander voorbeeld is bij de ongevallenverzekering.

Wet en regelgeving voorziet in een aantal rechten van de betrokken keurling.

Correctierecht

Op alle rapportages verricht door het Expertise Centrum Twente is het correctierecht van toepassing. Dit houdt in dat de betrokkene het recht heeft om correcties aan te laten brengen bij feitelijke onjuistheden in de verslaggeving van het gesprek tussen de orthopedisch chirurg en de betrokkene. Onderzoeksgegevens, beschouwing van de specialist en conclusies kunnen niet gecorrigeerd worden. Betrokkene kan bij deze laatste onderdelen wel een eventuele reactie toevoegen, deze wordt dan als bijlage toegevoegd aan de rapportage en naar de aanvrager verstuurd. Na uiterlijk twee weken wordt de reactie verwacht en kunnen de voorgestelde aanpassingen worden doorgevoerd. Hierna wordt de definitieve rapportage naar de aanvrager verzonden. Dus wanneer niet binnen twee weken gereageerd is door de keurling wordt dit gezien als instemming met de inhoud van de concept-rapportage.

Inzagerecht & Blokkeringsrecht

Deze rechten hebben betrekking op de hele rapportage, dus ook op de onderdelen waar het correctierecht geen betrekking op heeft. Het blokkeringsrecht is van toepassing bij aansprakelijkheidszaken (WA, werkgeversaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid) en bij rapportages die door een medisch adviseur van aan advocatenkantoor of letselschadebureau worden aangevraagd. De gekeurde kan aangeven of die gebruik wil maken van het blokkeringsrecht, betekenende dat het rapporteren geblokkeerd kan worden op verzoek van de gekeurde. Ook hiervoor geldt de termijn van 2 weken en het Expertise Centrum ontvangt schriftelijk of er al dan niet gebruik wordt gemaakt van het recht. De aanvrager kan aan de blokkering wel consequenties verbinden.

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij keuringen aangevraagd door de medisch adviseur van een verzekeraar waar men een arbeidsongeschiktheidsverzekering of (collectieve) ongevallen verzekering heeft afgesloten; deze verzekeringen zijn vrijwillig aangegaan en daarmee wordt de verzekeraar het rechts verleend onderzoek te (laten) verrichten naar klachten en afwijkingen die een grond zouden kunnen vormen voor een eventuele uitkering op basis van die verzekering.

Machtiging delen medische informatie

Wanneer er verdere informatie nodig is voor een goede en volledige rapportage zal het Expertise Centrum u verzoeken een medische machtiging te ondertekenen waarin u akkoord gaat met het opvragen van informatie bij uw behandelend arts door het Expertise Centrum. Zonder deze toestemming mag uw behandelend arts namelijk geen informatie verstrekken aan derden, in dit geval het Expertise Centrum.